ALAPÍTVÁNYRÓL

Kedves Látogató!

Köszönti a TeMA Tehetség Menedzsment Alapítvány

TeMA= Te a felsőoktatásban különböző tudományágak útvesztőiben keresed az elmélyült tudáshoz vezető helyes utat, majd tanulmányaid végén a biztos megbízható munkalehetőséget, amely munka biztosítja a családalapítás és a boldog családi élet biztonságát. Alapítványunk ebben a társadalmi léptékben is fontos dolgok megvalósításában nyújt segítséget a felsőfokú tanulmányokat folytatóknak. Segítünk az út keresésben, igyekszünk, hogy sehova nem vezető utakra ne tévedjetek, hanem megbecsült tagjai legyetek a magyar társadalomnak, tudásotokat a szülőföldön kamatoztassátok, itt alkossatok a haza gyarapodására.

TeMA= MA az Alapítvány munkatársai az egyetemek és főiskolák oktatóival, valamint a partner és támogató intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel segítjük és menedzseljük az alapítvány programjában résztvevő hallgatók tanulmányait és a hazai munkaerő piacon történő elhelyezkedését, szülőföldön maradását.

Az Alapítvány 2016-ban alakult, hogy az Alapító által fent körvonalazott célok érdekében támogatást nyújtson a tanulmányaikat folytató ifjú értelmiségi nemzedéknek. Alapítványunk szimbóluma a három törzsű alakzat az összefogás - Alapítvány, felsőoktatási intézmények, gazdasági társaságok és intézmények - és annak eredményeképpen a lombkoronában megjelenő kiművelt fejek is e célok megvalósítását jelképezi, mert csakis az összefogás lehet egyik mozgatója és előrevivője a hasznos jövőt szolgáló elképzelések megvalósulásának. Alapítványunk vallja, hogy az Alapítónk nemes gondolata ilyen elképzelés. Tisztelet érte és a jelentős anyagi áldozatért, amelyet a magyar ifjúság szellemi tőkéjének gyarapítására és a megszerzett tudás szülőföldünkön való kamatoztatása érdekében hagyományozott. 

Az Alapító akaratának megfelelően az Alapítvány működésének céljaként az alábbiakat fogalmazta meg:

- a szülőföldön maradás érdekében felsőfokú tanulmányokat folytató tehetséges hallgatók oktatásának, szellemi fejlődésének támogatása, és ösztönzése a magyar munkaerőpiacon történő elhelyezkedés érdekében, segítségnyújtás Magyarországon működő állami és gazdasági társaságoknál történő munkavállalásban;

- a partner egyetemek és főiskolák oktatóinak segítségével a különböző felsőfokú szakképzésben résztvevő diákok körében tudatosítani a hazai oktatás jelentőségét és annak szerepét a magyar munkaerőpiacon, valamint elősegíteni a tehetséges magyar fiatalok elvándorlásának visszaszorítását;

- a felsőoktatási intézmények mellett az állam és közigazgatás, a termelő és gazdasági szféra bevonása az Alapítvány által támogatott projektekbe, részükre friss diplomás szakemberek közvetítése; 

- a szülőföldön maradás érdekében, olyan támogatási modell létrehozása, amely a Kárpát-medence határon túli magyar oktatási intézményeiben is alkalmazható, az ott tanulók tudáshoz jutási esélyeinek növelése érdekében;

-a sikeres karrier tervezés és építés érdekében személyiségfejlesztő tréningek és egyéb a hallgatók fejlődését segítő programok szervezése;

Az Alapítvány a céljaként meghatározott tevékenységét elsősorban Magyarország területén folytatja, de saját eszközeivel és céljainak megvalósításával a határon túl élő magyar nemzetiségű kisebbség tehetséges fiataljainak támogatásában is részt vállal, elősegítve ezzel is a magyarság szellemi közösségének erősítését és fejlődését.

Az Alapítvány a fenti célok elérése érdekében mozgósítani kívánja a magyar felsőoktatási intézményeket, az állami és közigazgatási szerveket, az üzleti élet sikeres vállalkozóit, gazdasági társaságait, hogy szellemi és anyagi lehetőségeik szerint vállaljanak nagyobb felelősséget a tudás szülőföldön tartásához, bármilyen módon az alapítványi vagyon alapján rendelkezésre álló, felhasználható anyagi források bővítéséhez, a támogatott hallgatók szellemi gyarapodásának elősegítéséhez.

Tisztelt látogató, az Alapítvány köszöni a ránk fordított figyelmet és a jövőben is várunk honlapunkon vagy személyesen irodánkban.

 

Bartha Lajos

    kurátor 

 

 

Titkárságvezető:

Kosztovics Brigitta

+36 (1) 614-73-55


Hírek, pályázatok

Hidden Poverty in Hungary: the Impact of the Compulsory Public
Works Program1 on Young People in Marginal Communities

1.) DRONE NOISE REDUCTION VIA RADIATION EFFICIENCY CONSIDERATIONS

2.) INVESTIGATION OF THE NOISE SOURCES OF A PYLON

3.) INVESTIGATION OF TURBOMACHINERY NOISE SOURCES USING BEAMFORMING TECHNOLOGY AND PROPER ORTHOGONAL DECOMPOSITION METHODS

  1. „A jósok, boncok és ferde vajákosok nem az internetkorszak termékei” – interjú Bagi Dániellel
  2.  "A kutatásnak valójában két sarkalatos pontja van: a módszeresség és a rendszeresség" - interjú Végh Ferenccel
  3. Bandi Bálint - Bandi Szabolcs: Superbia: nárcizmus az egyháztörténet tükrében. In: Rab Virág (szerk.): XII. Országos Grastyán Konferencia előadásai. PTE Grastyán Endre Szakkollégiuma, Pécs, 2014. 26-36.

            Tamás AlexandraTorda TamásKovács LeventeOláh Bence AttilaBak Bendegúz Dezső,  Dudlák TamásBalogh Szonja.

 

Aktuális pályázati kiírásunk:

 

 Következő pályázati felhívásunk 2020-ban kerül kiírásra!


Kapcsolat

  

tel.: +36 (1) 614-7355

email: titkarsag@fundatema.hu

számlaszám: 10918001-00000093-22770000

adószám: 18872790141

cím: 1111. Budapest, Karinthy Frigyes u. 18.

Dokumentumok

 

 2017.évi beszámoló:

 

 


Támogatott hallgatók

Feltöltés alatt...

PROGRAM

Az Alapítvány célja:

Az Alapítvány célja:
A TeMA Tehetség Menedzsment Alapítványt egy magánszemély alapította 2016-ban azzal a céllal, hogy a szorgalmas, tenni akaró, jó képességű és tehetséges, felsőoktatási intézményben tanuló magyar fiatalok számára támogatást nyújtson felsőfokú tanulmányaik folytatásához és a diploma megszerzéséhez.

Az alapító célja a hazai oktatás szerepének és a magyar munkaerőpiacon betöltött jelentőségének erősítése, elősegítve a tehetséges fiatalok Magyarországról történő elvándorlásának csökkentését és a tudásalapú társadalom fejlődését.

Ennek keretében az Alapítvány támogatási rendszerével nyújt segítséget a fiatalok számára tehetségük kibontakoztatásához, az érdeklődési körüknek megfelelő képzésben való részvételhez, a számukra legmegfelelőbb végzettség megszerzéséhez.

Az Alapítvány a támogatási eszközei révén segítséget nyújt a programban résztvevőknek a munka világának kihívásaihoz szükséges ismeretek megszerzéséhez, valamint ahhoz, hogy személyes boldogulásuk mentén az egész magyar és európai társadalom hasznos tagjaivá válhassanak.

Az Alapítvány tevékenységi területe:

Az alapító akaratának megfelelően az Alapítvány elsődlegesen Magyarország területén működik, a magyar felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgárságú hallgatók támogatását tekinti feladatának.

Az Alapítvány nem zárja ki külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú hallgatók támogatását sem, részükre a támogatotti kört az anyagi lehetőségek függvényében bővíti.

Az Alapítványi támogatásban részesülők köre:

Támogatásban részesülhet az a magyar állampolgár, aki valamelyik magyar felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll[1] és

Az Alapítvány a Kurátor egyedi döntése alapján külföldi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgárok számára is közzé tehet pályázatot.

A hallgató a támogatási programba az Alapítvány honlapján közzétett pályázatra jelentkezés, vagy az Alapítvánnyal együttműködési megállapodást kötött felsőoktatási vagy állami intézmény, gazdálkodó szervezet ajánlása útján kerülhet be.

A jelentkezés benyújtásának módját és formáját pályázati kiírás tartalmazza.

A pályázati dokumentációk az Alapítvány honlapjáról tölthetők le.

A pályázó a pályázat kiírásainak megfelelő jelentkezési lapot és motivációs levelet nyújt be, melyet követően az Alapítvány a pályázót személyesen meghallgatja. A benyújtott pályázati anyag és a személyes meghallgatás tapasztalatai alapján az Alapítvány Kurátora egyedi döntést hoz a támogatás odaítéléséről.

A pályázó a támogatási programba az Alapítvánnyal kötött kétoldalú szerződéssel kerül be. Az Alapítvány két típusú támogatást („A” típusú és „B” típusú) nyújt, ahol:

Az Alapítvány a támogatottól a támogatási programban való részvétel feltételeként az alábbi követelményeket fogalmazza meg:

A támogatási programban történő részvétel az Alapítvány oldaláról is megszüntethető. Az Alapítvány a szerződést felmondja és a támogatottal való kapcsolatot megszünteti, ha a támogatott:

A támogatási programból a szerződés felmondásával kikerült hallgatóval az Alapítvány újabb szerződést nem köt.[1] Támogatásban nem részesíthető, aki a hallgatói jogviszonyát szünetelteti.
[2] Doktori képzés esetében a támogatás kizárólag az abszolutórium megszerzéséig nyújtható.

Az Alapítványi nyilvántartás

A támogatási programban való részvételhez szükséges a pályázók és a támogatottak személyes adatainak kezelése.

Az Alapítvány adatkezelésének alapvető szabályait az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján készített Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Az adatkezeléshez a pályázó a pályázati jelentkezési adatlap és a hallgatói szerződés részét képező Adatkezelési nyilatkozat aláírásával járul hozzá.

Az Alapítvány az alábbi adattartalommal elektronikus és papíralapú nyilvántartásokat vezet:

Az Alapítvány céljai megvalósítására felhasználható eszközök

Az Alapítvány a céljai elérése érdekében

Az Alapítvány támogatási programja:

Az Alapítvány legfontosabb célkitűzése a magyar társadalom tudás alapú értékrendjének fejlesztése, amelynek elősegítése érdekében két („A” és „B”) típusú támogatási programot működtet:

 

A támogatási program elemei:

1. Ösztöndíj rendszer

Az Alapítvány a támogatott hallgatók számára havi rendszerességgel ösztöndíjat fizet. Az ösztöndíjat a támogatott szabadon használhatja fel; például a megélhetés, a kollégiumi elhelyezés, konferencián való részvétel költségeinek fedezésére, vagy a tandíjkötelezettsége teljesítésére. A támogatottnak az ösztöndíj összegéről az Alapítvány felé tételes elszámolási kötelezettsége nincs.

Az Alapítvány ösztöndíjat kizárólag a szorgalmi és vizsgaidőszakok idején folyósít, a tavaszi félév befejezését követő nyári hónapokra (július, augusztus) nem.

 1.1. „A” típusú támogatási program esetében:

Az Alapítvány a teljes támogatási időszakban egységesen meghatározott összegű (bruttó 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint) havi ösztöndíjat fizet a programba bekerült hallgatók számára.

 1.2. „B” típusú támogatási program esetében:

Az Alapítvány előre meghatározott összegű, a támogatott időszakok számától függő havi ösztöndíjat fizet a programba bekerült hallgatók számára. (1. számú táblázat)

A szemeszterek ideje alatt kifizetett ösztöndíj mértéke nem emelkedik automatikusan az előre meghatározott mértékre, hanem függ a támogatott előző szemeszterben elért tanulmányi eredményeitől és a mentor által elvárt előmeneteltől. Ennek célja a támogatottnak a folyamatos és eredményes készülésre való ösztönzése, valamint egyfajta tervezhető életvitel elősegítése.

 

támogatási időszak
elérhető legmagasabb (bruttó)ösztöndíj[3] 
I. támogatott szemeszter
40.000 Ft/hó
II. támogatott szemeszter
45.000 Ft/hó
III. támogatott szemeszter
50.000 Ft/hó
IV. támogatott szemeszter
55.000 Ft/hó
V. támogatott szemeszter
60.000 Ft/hó
VI. támogatott szemeszter
65.000 Ft/hó
VII. támogatott szemeszter
70.000 Ft/hó
VIII. támogatott szemeszter
75.000 Ft/hó
                                                                                                                                                   1. számú táblázat
                                                                         Az Alapítvány által nyújtott, adott támogatási időszakra vonatkozó elérhető legmagasabb ösztöndíj mértéke

 

[3] Az első támogatott szemeszterben az ösztöndíj minden támogatott esetében bruttó 40.000 Ft/hó. Az azt követő szemeszterek esetében a megelőző szemeszter teljesítménye alapján kerül eldöntésre az emelt ösztöndíj odaítélése. Az egymást követő szemeszterek ösztöndíja a megelőző szemeszterben megkapott ösztöndíj mértékét el kell érnie. A nem emelt ösztöndíjjal teljesített szemesztert követően, amennyiben a közösen meghatározott tanulmányi eredményt eléri a támogatott, akkor az ösztöndíj mértéke az arra a támogatási időszakra meghatározott mérték lesz.

2. Mentorálás, tréningek

Az Alapítvány a támogatottal mentor bevonásával személyesen tartja a kapcsolatot a tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése érdekében. Minden támogatott szemeszter megkezdésekor a mentorral közösen meghatározásra kerül az Alapítvány által elvárt tanulmányi teljesítmény, míg a szemeszter lezárását követően közösen értékelik az elmúlt időszakot. A tanulmányi időszak alatt személyes konzultációk keretében történik a szerződésben meghatározottak értékelése.

Az Alapítvány – igény esetén – egyénre vagy csoportra szabott tréningeket tart, melyek feladata a támogatottak felsőoktatási előmenetelének segítése, valamint a munkavállalásra való felkészítése.

3. Tudományos tevékenység támogatása

Az Alapítvány honlapján online, valamint az esetenként megjelentetett nyomtatott kiadványaiban közzéteszi a támogatási programban részt vevők tudományos igényességgel elkészített dolgozatait és segítséget nyújt a dolgozat témakörének megfelelő tematikájú periodikában való megjelentetéshez.

A támogatottak tudományos életben való részvételének elősegítése érdekében az Alapítvány a felsőfokú intézmények és egyéb szervezetek által szervezett eseményekről és meghirdetett pályázati lehetőségekről folyamatos tájékoztatást nyújt.

4. Tehetség Menedzsment Alapítvány Érem

Az Alapítvány a támogatottakat tanulmányaik befejezésekor a támogatási program ideje alatt tanúsított tanulmányi előmenetelük és eredményeik, valamint az Alapítvány érdekében végzett tevékenységük alapján a mentor javaslata és a Kurátor egyedi döntése alapján elismerésben részesítheti. Az elismerés és annak bruttó mértéke az értékelt teljesítmény figyelembevételével az alábbi lehet:

·         TeMA Tehetség Menedzsment Alapítvány Aranyérem: 85.000- Ft

·         TeMA Tehetség Menedzsment Alapítvány Ezüstérem: 70.000- Ft

·         TeMA Tehetség Menedzsment Alapítvány Bronzérem: 55.000- Ft

 

Budapest, 2019. szeptember

 


Minta dokumentumok

 

TÁMOGATÓK

Pick.jpg

                http://pick.hu

PARTNEREK

Együttműködő felsőoktatási intézmények:

  KJF_logo.jpg         

    https://www.kodolanyi.hu  

 

ppke_logo_1.jpg                                         Bankilogo.jpg

   https://ppke.hu                                                     http://www.banki.hu

kre_logo.png

                                                 http://www.kre.hu  

metropolitan-egyetem.jpgletoltes_aramlastanszek.jpg

      http://www.metropolitan.hu                                          http://www.ara.bme.hu

 

images.png                                                       PTE_emblema_90_90_red.png                                                                PTE_emblema_90_90_red.png

   https://eng.unideb.hu                             http://btk.pte.hu/                                http://ktk.pte.hu/

  

 

 

ME.png                                                                                 letoltes.jpg                                                  

http://gepesz.uni-miskolc.hu/          http://www.arts.u-szeged.hu

 

 

                             nagy_logo.png                                      

 

  http://www.uni-pannon.hu/               

 

 

                                                                    NJE.jpg

  http://www.amk.uni-obuda.hu                               https://pk.uni-neumann.hu/kezdolap

 

EKE_logo.jpg                                        DUELOGO-alkalmazott.png

   https://uni-eszterhazy.hu/hu                                     http://www.uniduna.hu/          

 

ELTE_IK.png                               letoltes.png

    https://www.inf.elte.hu/                                                 https://kgk.uni-obuda.hu/       
  

 

Felsőoktatási Intézményekkel az együttműködés keretében:

 


Intézményekkel/Gazdasági Társaságokkal az együttműködésünk keretében:

 

Együttműködési megállapodás minta dokumentum

 

Együttműködő szervezetek:

 

bfl_logo_uj_fekvo_ff_gorbezett.jpg                 

                  http://www.bparchiv.hu 

 

 

 borlovagrend_logo.jpg    

        http://www.europaiborlovagrend.hu

 

 

 

 

 

Mokk.png

          https://www.mokk.hu/

TÁMOGATOTT HALLGATÓK TANULMÁNYAI

 

Dudlák Tamás: TorokorszaghelyeazEuropaiUnio,OroszorszagesAzerbajdzsankoztigazjatszmaban

Torda Tamás: Miért van szükség a környezettudatos fogyasztóra?

Torda Tamás: A Tudatos fogyasztás háttértényezői az életmód váltás tükrében

Bak Bendegúz: Hierarchical Solution of the Traveling Salesman Problem with Random Dyadic Tilings (kézirat)

Dudlák Tamás: A small country for more men? Iraqi Kurdistan and recent inflows of migration

Különböző tanulmányterületek ismereteit elsajátító hallgatók absztaktjaik:   TeMA Sapiens Konferencia 2018

Balogh Szonja: Fizetnek érte - Megfizetnek érte?

Ripp Adrienn: Ibero-Amerika Hét

Jagodics Balázs: Tanulmányi motiváció a különböző elméleti megközelítések tükrében

Kovács Bence: Homes of the Future

Bandi Bálint Kristóf:  "A jósok, boncok és ferde vajákosok nem az internetkorszak termékei” – interjú Bagi Dániellel

(http://ujkor.hu/content/josok-boncok-es-ferde-vajakosok-nem-az-internetkorszak-termekei-interju-bagi-daniellel)

Bandi Bálint Kristóf: "A kutatásnak valójában két sarkalatos pontja van: a módszeresség és a rendszeresség" - interjú Végh Ferenccel

(http://ujkor.hu/content/kutatasnak-valojaban-ket-sarkalatos-pontja-van-modszeresseg-es-rendszeresseg-interju-vegh-ferenccel)

Bandi Bálint Kristóf: Superbia: nárcizmus az egyháztörténet tükrében.

Fenyvesi Bence: DRONE NOISE REDUCTION VIA RADIATION EFFICIENCY CONSIDERATIONS

Fenyvesi Bence: INVESTIGATION OF THE NOISE SOURCES OF A PYLON

Fenyvesi Bence: INVESTIGATION OF TURBOMACHINERY NOISE SOURCES USING BEAMFORMING TECHNOLOGY AND PROPER ORTHOGONAL DECOMPOSITION METHODS

Bandi Kristóf Bálint: Az 1588-as Pécsi Disputa emlékezete

Bandi Kristóf Bálint: Mit jelent Erdély? Vázlat az Erdélyi Fejedelemség kora újkori etnikai átalakulásához 

Ripp Adrienn: Hidden Poverty in Hungary: the Impact of the Compulsory Public Works Program1 on Young People in Marginal Communities

Dudlák Tamás: A szarajevói merénylet helye a történelemben. Az első világháború okainak kontrafaktuális elemzése